Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση. Κοινοποίηση του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α΄), και της Φ. 10035/6605/378/30-12-2011 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 417 Β΄/23-2-2012


1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 3 / 1 / 2013
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ.
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ 40/1
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &
ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑMΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Πολυχρονοπούλου
Σ.Κακαβούλα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 1
10241  Αθήνα
Τηλέφωνα: 2105215190-194, 184, 185, 189
195-198, 280, 281
Fax: 2105228747
e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Εκμετάλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών
Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Αθήνα
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Α΄ Συντ/σηςκαι Ροής Εφαρμογών
Τμήμα: Β΄
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος  11745 Αθήνα
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Ομάδα Υποέργου Παροχών
Πατησίων 12  10677 Αθήνα
4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο
των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων.
ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.
Κοινοποίηση του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α΄), και της
Φ. 10035/6605/378/30-12-2011 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 417 Β΄/23-2-2012)»
Σχετ: Το Σ40/91/19-9-2007 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης μας.
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
2
Ως γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2676/99 υποχρεώθηκαν τα
Ασφαλιστικά Ταμεία μέσα στα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από το όριο συνταξιοδότησης
των ασφαλισμένων τους να χορηγούν βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισής τους, η οποία
εξομοιώνεται με απόφαση και υπόκειται σε περίπτωση αμφισβήτησης στα προβλεπόμενα από
το νόμο ένδικα μέσα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) τις οποίες σας κοινοποιούμε,
τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2676/99 και πλέον οι ασφαλιστικοί φορείς –
πλην ΟΓΑ – υποχρεούνται να προβαίνουν στον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης μετά από
σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων, η οποία υποβάλλεται μέσα στα δύο (2) τελευταία χρόνια
πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, και ακολούθως να χορηγούν
βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
Με την Φ. 10035/6605/378/30-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 417 Β΄/23-2-2012), όπως ισχύει σήμερα μετά την
συμπλήρωση και τροποποίησή της, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
προαναφερθείσας διάταξης (υποβολή αίτησης – δικαιολογητικά – έκδοση βεβαίωσης – επίδοση
– ένσταση – αρμόδιο όργανο).
Ειδικότερα:
Υποβολή αίτησης – Δικαιολογητικά
Η Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν.3846/2010, χορηγείται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.
Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μία φορά μέσα στα δύο (2) τελευταία
χρόνια πριν από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους.
Από 9/1/2013 η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, κατατίθεται στο
Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, και στις περιπτώσεις που
αυτό δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος, θα διαβιβάζεται στο κατά τόπο
αρμόδιο.
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ, αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση
Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, είναι το Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων του Υποκαταστήματος
Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
Με την χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, θα προσδιορίζεται ο πραγματικός
χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ) και του ΤΑΠ-ΔΕΗ.
Τυχόν πλασματικοί χρόνοι, που έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι, δεν
θα προσδιορίζονται εκτός εάν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν εκδοθεί και
εξοφληθεί σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ( π.χ. στρατιωτική υπηρεσία).
Με την αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, θα υποβάλλονται και τα
εξής δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του
αιτούντος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου του, εφόσον ο
αιτών είναι κάτοικος εξωτερικού ή αλλοδαπός και
β) όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία του καθώς και πράξεις αναγνώρισης ημερών
ασφάλισης από ΠΕΕ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
τυχόν αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων .
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
3
Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης χρόνου
ασφάλισης έχει και ο ΟΓΑ, η δε αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα υποβάλλεται στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν αυτό είναι τελευταίος φορέας.
Θα λογίζεται δε ως αίτηση που υποβάλλεται και στους άλλους φορείς και θα τους
γνωστοποιείται άμεσα η υποβολή της, ώστε καθένας από τους φορείς αυτούς, αφού καλέσει τον
ασφαλισμένο να συμπληρώσει τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, θα εκδίδει τη σχετική
βεβαίωση.
Αρμόδια όργανα
Αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτημάτων και την έκδοση της βεβαίωσης, είναι:
α) οι υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης συντάξεων των Υποκαταστημάτων που
απονέμουν συντάξεις,
β) η Υποδιεύθυνση Ανακεφαλαίωσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ Απονομής Συντάξεων (ΚΑΝ) καθώς και
γ) τα Τμήματα Μητρώου των Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ :
1. Αγ. Παρασκευής, 6. Κορίνθου, 8. Σερρών,
2. Αιγάλεω, 7. Σπάρτης, 9. Κατερίνης,
3. Γλυφάδας, 10. Βέροιας
4. Κορωπίου, 11. Νάουσας.
5. Λαυρίου,
Ειδικά όμως για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στα Υποκαταστήματα Αγ.
Παρασκευής και Γλυφάδας αρμόδια υπηρεσία για εξέταση και χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου
Ασφάλισης είναι η Υποδιεύθυνση Ανακεφαλαίωσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Απονομής Συντάξεων (ΚΑΝ) δεδομένου ότι δεν έχουν λειτουργήσει οι υπηρεσίες
ανακεφαλαίωσης στα εν λόγω Υποκαταστήματα.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος στο πλαίσιο επιτάχυνσης των απονομών συντάξεων και της
αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ιδρύματος θα επεκτείνει την
αρμοδιότητα χορήγησης Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και στα παρακάτω Υποκαταστήματα:
1. Ηγουμενίτσας, 4. Πολύγυρου, 8. Νίκαιας,
2. Άρτας, 5. Γιαννιτσών, 9. Δραπετσώνας,
3. Πρέβεζας, 6. Ευόσμου, 10. Περάματος,
7. Νεάπολης, 11. Σάμου,
12. Σύρου,
στα οποία όμως, οι υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης, θα λειτουργήσουν μετά την εγκατάσταση του
σχετικού λογισμικού και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Με βάση την αίτηση, η οποία θα καταχωρείται στον κωδικό 182, θα γίνεται έλεγχος –
καταμέτρηση των ημερών ασφάλισης, τυχόν αλληλογραφία με αρμόδιες υπηρεσίες για
διαπίστωση χρόνων ασφάλισης των συγχωνευθέντων ή ενταχθέντων Ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
καθώς και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης θα διαβιβάζεται η
αίτηση στο ταμείο που έχει δηλωθεί.
Τα αρμόδια όργανα, εντός τριών μηνών, από την συμπλήρωση των κατά περίπτωση
απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των ενεργειών από όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες θα προβαίνουν σε έκδοση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης.
Η Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης θα επέχει θέση απόφασης Διευθυντή και θα
παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο από το Υποκατάστημα υποβολής του σχετικού
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
4
αιτήματος κατόπιν ενημέρωσής του (με πρόσκληση ή τηλεφωνικώς από το Υποκατάστημα που
την εξέδωσε).
Η ημερομηνία επίδοσής της θα καθορίζει την προθεσμία υποβολής τυχόν ένστασης.
Ένσταση – Αρμόδιο Όργανο
Στις περιπτώσεις που ασφαλισμένος αμφισβητεί τον βεβαιούμενο χρόνο ασφάλισης
μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της, στην
ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής του τόπου κατοικίας του.
Η ένσταση θα εξετάζεται από την ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο
εξέδωσε την απόφαση.
Συν: 5 φύλλα
Πίνακας Υποκαταστημάτων
Υπόδειγμα αίτησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1. Γραμ. Υποδ/τη κ. Δ. Πατσούρη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων
4. Δ/νση Παροχών-Τμήματα Κύριας Σύνταξης
Διαδοχικής Ασφάλισης ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
Επικουρικής Σύνταξης και
Συγχωνευθέντων Ταμείων (20 αντίτυπα)
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
5
Α/Α ΚΩΔ.
ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
1 083 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2 024 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3 103 ΑΙΓΙΟΥ
4 041 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
5 701 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 064 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
7 903 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
8 601 ΒΟΛΟΥ
9 097 ΔΑΦΝΗΣ
10 027 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
11 902 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
12 002 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13 302 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
14
501 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (511),
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (518)
ΝΑΟΥΣΑΣ (512)
ΣΕΡΡΩΝ (515)
15 801 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16 510 ΚΑΒΑΛΑΣ
17 102 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18 044 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
19 604 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
20 901 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
21 520 ΚΟΖΑΝΗΣ
22 702 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
23 023 ΛΑΜΙΑΣ
24 602 ΛΑΡΙΣΑΣ
25 026 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
26 203 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
27 054 Ν. ΙΩΝΙΑΣ
28 046 Ν. ΚΟΣΜΟΥ
29 040 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
30 101 ΠΑΤΡΑΣ
31 010 ΠΕΙΡΑΙΑ
32 045 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (056)
33 104 ΠΥΡΓΟΥ
34 401 ΡΟΔΟΥ
35
099 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΑΝ (9902)
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (107)
ΚΟΡΩΠΙΟΥ (076)
ΛΑΥΡΙΟΥ (021)
36 603 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
37 105 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (108)
38 022 ΧΑΛΚΙΔΑΣ
39 301 ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
6
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
7
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
8
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
9
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
10
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
11
Αριθμ. Πρωτ.:………………………….
Ημερομηνία :………………………….
……………Υποκατάστημα…………
Τμήμα ……………………………….
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.: .................................
ΕΠΩΝΥΜΟ :……………………………… ΟΝΟΜΑ : ………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : …………………………………….. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……../ …….. / ……..
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΔΟΣ: ……………………………………………………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ …………………..
ΠΟΛΗ : ..................................................... ΤΑΧ.ΚΩΔ. : ……… ………
ΤΗΛ.: ...........................................................
Σας προσκομίζω τα παρακάτω δικαιολογητικά και παρακαλώ να εκδοθεί ΑΠΟΦΑΣΗ σχετικά με το
χρόνο ασφάλισής μου στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ □ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ* □
................ Α.Β.Ν.Τ. (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)
............... Δ.Α.Τ.Ε. ( ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ)
............... Α.Δ.Ε. (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)
............... ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
.............. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
.............. Α.Δ.Α. (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
.............. Α.Β.Α. (ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
.............. Α.Α.Λ.Α. (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
………… ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Χ…Ρ…Ο…ΝΩ…Ν…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….… …………………………………………………………………………………………………………………
…* Γ…ια… το. υς ασφαλισμένους ξένης υπηκοότητας
ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1 ………………………………………………….
2 …………………………………………………
3 ………………………………………………….
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
12
Είχατε ασφαλιστεί κατά το παρελθόν σε Ταμείο
Κύριας Ασφάλισης που συγχωνεύθηκε στο Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ.
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο
Πίνακας 1
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Είχατε ασφαλιστεί κατά το παρελθόν σε Ταμείο
Κύριας Ασφάλισης που εντάχθηκε στο Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ.
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο
Πίνακας 2
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Έχετε ασφαλιστεί σε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο
Πίνακας 3
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Είχατε ασφαλιστεί κατά το παρελθόν σε Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης που συγχωνεύθηκε στο
Ε.Τ.Ε.Α.(τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) ;
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο
Πίνακας 4
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Πότε ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά στο Ε.Τ.Ε.Α. ( τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ);
…………………………/ …………………….
(ΜΗΝΑΣ – ΕΤΟΣ)
Εφόσον ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) πριν από την 01/01/1983, αναφέρατε τις ειδικότητες
και τους εργοδότες απασχόλησής σας από την 01/01/1979 μέχρι και την 31/01/1983.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
1 ……………………………………………………… 1 …………………………………………………….
2 ………………………………………………………. 2 …………………………………………………….
3 ………………………………………………………. 3 …………………………………………………….
Είχατε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στο Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. ή Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ) η οποία απορρίφθηκε; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Πήρατε στο παρελθόν σύνταξη από το Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. ή από το Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), η οποία
διακόπηκε ;
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. που εξέδωσε τη σχετική απόφαση
Υποκατάστημα:
Είσαστε ήδη συνταξιούχος από άλλο φορέα Κύριας ή
Επικουρικής Ασφάλισης ή από το Δημόσιο ;
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την υπηρεσία, τον αριθμό και την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
Υποκατάστημα:
………………………………………………. Συνημμένος Πίνακας 1
Συνημμένος Πίνακας 2
Συνημμένος Πίνακας 3
Συνημμένος Πίνακας 4
Πίνακας Υποκαταστημάτων
………………. ……………. / …...../...20……..
….. ΑΙΤ………………
………………………………………
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
13
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α/α ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/5/1949
2 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΑΣ Α.Ε. ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 29/9/1952
3 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΙΟΥ 29/9/1952
4 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΟΡΤ/ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 29/9/1952
5 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΚΤΩΝ ΝΑΞΟΥ 29/9/1952
6 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ (Τ.Α.Κ.) 1/4/1953
7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
25/7/1953
8 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Τ.Σ.Υ.Λ.Τ) 1/3/1955
9 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1/5/1956
10 ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 1/6/1956
11 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1/1/1957
12 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τ.Α.Λ.Π.) 1/10/1957
13 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Τ.Σ.Π.Π.Τ.Η.Ε.)
1/1/1958
14 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Τ.Σ.Π.-Η.Ε.Μ) 18/6/1959
15 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ 1/1/1967
16 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ, ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ, ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Τ.Α.Α.Μ.Μ.) 7/8/1967
17 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ, ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΩΝ & ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ 7/8/1967
18 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Α. Σ.Ο. (Τ.Α.Π.Α.Σ.Ο.) 7/8/1967
19 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝ/ΧΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 7/8/1967
20 Τ.Σ.Α.(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) 1/11/1979
21 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ (Τ.Σ.Η.Σ.Τ.Θ.) 1/10/1981
22 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΠ-ΕΔΕΜΕΔ)
1/9/1982
23 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΤΑΤ & ΜΓΤ) 27/8/1992
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ
1
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΤΑΠ-ΙΛΤ)
1/6/2004
2
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ
(ΤΣΠ-ΑΤΕ)
1/1/2007
3
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
1/8/2007
4
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΣΑΠ
(ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
1/8/2008
5
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΤΣΠ-ΕΤΕ)
1/8/2008
6
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Η ΕΘΝΙΚΗ"
(ΤΑΠΑΕ-Ε)
1/8/2008
7
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ
(ΤΑΠ-ΟΤΕ)
1/8/2008
8
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ
(ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)
1/8/2008
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
15
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1 Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΟΑΕΕ – ΤΑΝΠΥ)
ΟΑΕΕ – ΤΑΕ
ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ
ΟΑΕΕ – ΤΣΑ
ΟΑΕΕ – ΤΑΠΕΑΠΙ
2 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΓΛΚ
3 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)
Τομέας Σύνταξης Ασφάλισης Υγειονομικών (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ)
Τομέας Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ)
4 Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
5 Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)
Τομέας Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσ/νίκης
(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ – ΤΣΠΕΑΘ)
Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου
(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ – ΤΑΙΣΥΤ)
Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ – ΤΣΕΥΠΑ)
Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/νίκης
(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ – ΤΣΕΥΠΘ)
Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θες/νίκης
(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ – ΤΑΤΤΑΘ)
6 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
7 Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – ΤΑΠ – ΔΕΗ)
8 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος (ΤΑΠ – ΤΕ)
9 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
16
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) ΤΑΜΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1. Ταμείο Εξόδου & Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Βιομηχανιών
Καπνού (ΤΕΕΑΜΒΚ)
01/06/1983
Π.Δ. 151/83
ΦΕΚ Α΄62
2. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Υπαλλήλων Καπνεμπορικών
Επιχειρήσεων Καβάλας (ΤΕΑΥΚΕ)
01/06/1983
Π.Δ. 151/83
ΦΕΚ Α΄62
3. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Παραγωγής & Εμπορίας
Οπωρολαχανικών (ΤΕΑΜΠΕΟ)
01/06/1983
Π.Δ. 151/83
ΦΕΚ Α΄62
4. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Υπαλλήλων Κουρείων - Κομμωτηρίων
(ΤΕΑΥΚΚ)
01/06/1984
Π.Δ. 166/84
ΦΕΚ Α’55
5. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εργατοτεχνιτών Υαλουργών (ΤΕΑΕΥ)
01/04/1985
Π.Δ. 167/88
ΦΕΚ Α’
6. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας
(ΤΕΑΜΚ)
01/01/1987
Π.Δ. 410/86
ΦΕΚ Α’
7. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Εστιατορίων, Ζυθεστιατορίων
κλπ (ΤΕΑΜΕΖ)
01/01/1987
Π.Δ. 422/86
ΦΕΚ Α’
8. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ)
01/09/1992
Π.Δ. 283/92
ΦΕΚ Α’145
9. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος
Ελλάδος (ΤΕΑΕΥΔΕ)
01/09/1992
Π.Δ. 282/92
ΦΕΚ Α’145
10. Επικουρικό ταμείο Ασφ/σης Κρεοπωλών & Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος
(ΕΤΑΚΕΚ)
01/09/1992
Π.Δ. 284/92
ΦΕΚ Α’145
11. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Οργανισμού Ελέγχου των δι’
Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών & Υπαλλήλων Γραφείων Κοινών Ταμείων
Ιδιωτικών Λεοφωρείων (ΤΕΑΠΟΕΑΣ-ΥΓΚΤΙΛ)
17/03/1993
Π.Δ. 73/93
ΦΕΚ Α’32
12. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
(ΤΕΑΠΕΛ)
06/09/1995
Ν. 2335/95
ΦΕΚ Α’185
13. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εργατοτεχνιτών Δομικών & Ξυλουργικών
Εργασιών (ΤΕΑΕΔΞΕ)
12/07/1996
Π.Δ. 200/96
ΦΕΚ Α’159
14. Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ)
01/03/1999
Ν. 2676/99
ΦΕΚ Α’ 1
15. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εκπροσώπων & Υπαλλήλων Εργατικών
Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)
01/05/1999
Ν. 2676/99
ΦΕΚ Α’ 1
16. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Πρόνοιας & Ασθένειας των Εργαζομένων
στα Λιμάνια (ΤΕΑΠΑΕΛ)
01/05/2001
Π.Δ. 62/01
ΦΕΚ Α’66
17. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων
(ΤΕΑΠΑΕ)
01/04/2004
Π.Δ. 34/04
ΦΕΚ Α’
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
17
18. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Σύνταξης & Επικουρικής
Ασφάλισης Προσ/κού Γεωργικών Συν/κών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
01/12/2007
Ν.3607/07
ΦΕΚ Α΄ 245
19. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ)
01/10/2011
Ν.3996/11
ΦΕΚ Α’ 170
5-8-2011
ΥΠΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) ΤΑΜΕΙΑ
ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) ΤΑΜΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ
1. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος
(ΤΕΑΗΕ)
01/06/2008
Ν.3655/08
ΦΕΚ 58Α΄/3-4-08
2. Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) – προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση
ασφ/νους
01/06/2008
Ν.3655/08
ΦΕΚ 58Α΄/3-4-08
3. Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής
Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ)
01/06/2008
Ν.3655/08
ΦΕΚ 58Α΄/3-4-08
4. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών – Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ) τουΤΕΑΔΥ
[πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ]
[βλ. Κατάσταση* με τα συγχ/ντα στον τ.Τομέα Ταμεία]
01/08/2010
άρθ.65 Ν.3863/10
ΦΕΚ115Α’/15-7-10
ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
1. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού
Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδας (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.)
18/04/2006
άρθ.26
Ν.3455/06
ΦΕΚ 84 Α΄/18-4-
2006
2. Ταμείο Επικουρικής Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ)
01/09/2010
άρθ.65 Ν.3863/10
ΦΕΚ115Α’/15-7-10
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3
18
Κατάσταση *
[πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ]
Ταμείο Επικ.Ασφάλισης &Πρόνοιας Προσ/κού Εμπορικών &
Βιομηχανικών Επαγγ/κών & Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
[ ΤΕΑΠΠΕΒΕΒΕΚ ] Ν.1759/88 - Ημερ/νία συγχώνευσης 18-3-88
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εθνικού
Οργανισμού Καπνού
[ ΤΕΑΥΕΟΚ ] Π.Δ.329/94 - Ημερ/νία συγχώνευσης 1-11-94
Κλάδος Αρωγής του Ταμείου Πρόνοιας Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
[ ΤΠΥ-ΟΛΠ & ΤΠΠ-ΟΛΘ ] Ν.2688/99 - Ημερ/νία συγχ/σης 1-5-99
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3


Δεν υπάρχουν σχόλια: